Servicii

Privind hazardele și riscurile:

 • studii de hazard geomorfologic, climatic și hidrologic;
 • studii de susceptibilitate, frecvență și magnitudine a hazardelor;
 • reconstituirea spațio-temporală a proceselor generatoare de risc și determinarea perioadelor de revenire;
 • studii de vulnerabilitate la hazarde naturale și antropice cauzatoare de riscuri;
 • studii/analize privind impactul antropic indus teritoriului;
 • studii privind identificarea, evaluarea calitativă și cantitativă a riscurilor geomorfologice, climatice și hidrologice;
 • modelarea și simularea dinamicii proceselor generatoare de risc;
 • monitorizarea dinamicii proceselor generatoare de risc;
 • analize climatice cu accent pe perioadele de secetă sau de pluviozitate maximă;
 • analize sinoptice ale proceselor naturale generatoare de risc;
 • studii privind evaluarea sau reevaluarea capacităţii lacurilor cu stabilirea elementelor caracteristice;
 • studii privind dinamica şi prognoza colmatării unităţilor lacustre;
 • monitorizarea starii și evoluției cantitative și calitative a apelor;
 • studii pedologice, cu accent pe pierderea capacității de producție a cuverturii edafice;
 • elaborarea hărților de susceptibilitate, vulnerabilitate, de hazard și de risc;
 • elaborarea strategiilor/măsurilor de prevenire/diminuare a riscurilor;
 • managementul hazardelor și riscurilor;
 • elaborarea strategiilor de reabilitare ecologică şi integrare peisagistică a arealelor degradate;
 • studii de identificare a favorabilității/restrictivității terenurilor agricole pentru principalele folosințe (culturi agricole, livezi, pășuni, păduri, etc);
 • consultanţă şi expertiză în managementul riscului;
 • pregătirea de specialişti în domeniul hazardelor și riscurilor naturale.

Alte servicii:

 • măsurători topografice;
 • măsurători și analize geotehnice (Am eliminat masuratori geofizice de aici. Sa ai in vedere sa scoti și din versiunea in limba engleza); 
 • analize și reconstituiri dendrogeomorfologice și dendroclimatice;
 • analize morfometrice și morfografice;
 • analize climatice, observații și măsurători micro-climatice;
 • realizarea de campanii de metrie a debitelor de apă pe râuri sau canale la diverse folosinţe, în vederea realizării unor bilanţuri hidrice sau a verificării cantităţilor de apă mobilizate în diverse faze ale proceselor tehnologice;
 • realizarea de campanii de măsurători complexe asupra parametrilor hidrici şi a campaniilor pe tematici stabilite (secarea râurilor, ridicări de profile, ridicări şi cartări ale suprafeţelor topografice din vecinătatea unităţilor acvatice sau a obiectivelor economice etc.).
 • analize fizico-chimice ale apei; determinarea calității apei;
 • realizarea de studii privind alimentarea cu apă şi canalizarea apelor uzate la nivel local şi regional;
 • realizarea de studii limnologice complexe privind evaluarea stării ecologice a lacurilor, potenţialul de valorificare diversă, riscuri induse de diverşi factori etc.;
 • implicare în studii privind conservarea, protejarea si restaurarea ecosistemelor acvatice si la protectia faunei si florei acvatice;
 • realizarea studiilor integrate privind gestiunea durabilă a resurselor de apă în teritoriu, a sisntezelor şi regionalizărilor hidrologice, eventual în colaborare cu alte instituţii de profil;
 • aerofotointerpretări;
 • cartări tematice și elaborarea hărților tematice utilizând GIS;
 • analize geostatistice.